Strona główna | Zamówienia | Nobilis Counsels | Domus Polonorum


Domus Polonorum

Stowarzyszenie Domus Polonorum zostało powołane do życia w 2003 roku, jest organizacją prywatną zrzeszającą miłośników dziedzictwa narodowego mająca na celu:
  • opiekę nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,
  • propagowanie w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego,
  • rozwijanie działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego.
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dla:

a. opieki nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,
b. propagowania w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego,
c. rozwijania działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. wskazywanie rozwiązań służących ochronie zabytków kultury ziemiańskiej, w szczególności inicjowanie i wspieranie działań ustawodawczych i administracyjnych w celu poprawy warunków sprawowania opieki nad zabytkami znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych,
b. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także w kontaktach ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu,
c. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
d. współpracę z innymi organizacjami w Polsce i za granicą, zajmującymi się propagowaniem wiedzy i opieką nad zabytkami,
e. organizowanie odczytów, seminariów, wspieranie innych form działalności oświatowej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
f. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie badań i ochrony dziedzictwa narodowego,
g. mecenat - nagradzanie najlepszych inicjatyw i dokonań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia nagrodą Domus Polonorum,
h. propagowanie rozwoju rzemiosła, sztuki budowlanej oraz kształtowania krajobrazu na podstawie rodzimych wzorców i tradycji,
i. gromadzenie funduszy dla potrzeb realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia Domus Polonorum znajdą Państwo na oficjalnej stronie.
T: + 48 22 826 05 00 - M: domuspolonorum(at)nobiliscounsels.com